Pro slabozraké

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


 

 

 

Novější 1

Očkování psů proti vzteklině - ČT 25. 4.2019

Datum konání: 25. 4. 2019

Očkování psů proti vzteklině - ČT 25. 4.2019

 

MVDr. Petr Májek oznamuje občanům, že ve čtvrtek 25. dubna 2019 v době od 18 do 19 hodin bude na parkovišti před OÚ Šaratice očkovat psy proti vzteklině.Informace MV ČR pro spolky a bývalá občanská sdružení

Datum konání: 11. 4. 2019

ZDE ke stažení:

 

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek?  

Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.  

Občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů jsou od 1. ledna 2014 považována za spolky podle nového občanského zákoníku. Evidence občanských sdružení dříve vedená Ministerstvem vnitra byla nahrazena na internetu dostupným spolkovým rejstříkem vedeným rejstříkovými (krajskými) soudy. 

Do rejstříku se o spolku povinně zapisují zejména jeho název, sídlo, předmět činnosti a údaje o členech orgánů spolku (tj. předsedovi, členech výboru, členech kontrolní komise apod.). Kromě toho je spolek také povinen zakládat některé důležité dokumenty do sbírky listin rejstříku. Jde zejména o aktuální znění stanov, rozhodnutí o volbě člena statutárního orgánu (např. předsedy nebo člena výboru).

 Smyslem vedení rejstříku je ulehčit jednání a činnost spolku a zpřístupnit veřejnosti i členům důležité informace. Spolek odpovídá za to, že jsou údaje a listiny ve spolkovém rejstříku aktuální a úplné. Zda jsou údaje náležitě zapsány v rejstříku, lze snadno ověřit na internetu: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Ke změně nebo doplnění údajů ve spolkovém rejstříku je třeba podat návrh na zápis, který se podává na tzv. inteligentním formuláři, který je třeba vyplnit elektronicky na internetu. K návrhu je třeba přiložit zákonem stanovené přílohy např. stanovy, rozhodnutí o volbě statutárního orgánu. Návrh, tj. vyplněný formulář s přílohami, se podává k příslušnému rejstříkovému tj. krajskému soudu (k městskému soudu v Praze spolky se sídlem v Praze a středočeském kraji) podle sídla spolku. Návrh lze podat elektronicky, nebo i v listinné formě (vytištěný formulář je třeba podepsat a podpis nechat ověřit). Návrh není zpoplatněn. 

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti a Portálu veřejné správy (viz užitečné odkazy níže). 

Užitečné odkazy

  

Kontaktní osoba:

Mgr. Alexandra McGehee

tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

tel. 296 153 478Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019 (24. a 25.5.2019)

Datum konání: 9. 4. 2019

Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. 5. 2019 – oznámení

     V pátek 24. a v sobotu 25. května 2019 proběhnou na území České republiky volby do Evropského parlamentu. V obci Šaratice je volební místnost v budově OÚ Šaratice, 1. patro – Obřadní síň. 

Hlasování probíhá:

 • pátek 24. 5. 2019 od 14 do 22 hodin
 • sobota 25. 5. 2019 od 8 do 14 hodin

 

     Každému voliči bude umožněno hlasovat poté, co prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (lze prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR, případně i cestovním průkazem). Volič, který je občanem jiného členského státu EU prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu a dále prokáže, že je na území ČR přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu.

     Právo volit do Evropského parlamentu na území České republiky má:

 • státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
 • občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů (nejpozději od středy 10. dubna 2019) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR. 

     Hlasování mimo volební místnost:

     Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, OÚ Šaratice (tel. 544 22 92 22) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi (prosíme o nahlášení nejpozději v sobotu 25.5.2019 do 9.00 hodin, tel. do volební místnosti v Šaraticích: 606 107 503) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Zástupci okrskové volební komise takého voliče navštíví s přenosnou volební schránkou u něj doma.

Dodání hlasovacích lístků:

     Voliči nejpozději v úterý 21. května 2019 obdrží hlasovací lístky, ve dnech voleb budou hlasovací lístky k dispozici i ve volební místnosti. 

Voličský průkaz:

     O vydání voličského průkazu může požádat volič, který nebude moci nebo nehodlá volit ve „svém“ volebním okrsku, tj. ve volebním okrsku v místě svého trvalého bydliště. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv okrsku na území České republiky. Za již vydaný voličský průkaz nelze vydat duplikát.

Podání žádosti o voličský průkaz:

 • žádá volič u obecního úřadu dle místa trvalého pobytu
 • žádost musí být podána písemně, a to nejpozději osobně do středy 22. května 2019 do 16.00 hodin u příslušného OÚ dle trvalého pobytu žadatele
 • žádost o vydání voličského průkazu poštou či v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky obce Šaratice (ID DS: cetbbkq) musí být doručena nejpozději do pátku 17. května 2019 do 16.00 hodin
 • žádost musí být podepsána voličem, pokud volič nepodává žádost osobně, tj. zasílá ji poštou nebo ji za něj předává úřadu jiná osoba, musí být podpis voliče na žádosti úředně ověřen (pro účely uplatnění volebního práva je úřední ověření podpisu osvobozeno od správního poplatku)

Vydání voličského průkazu:

 • voličský průkaz bude vydán nejdříve ve čtvrtek 9. května 2019 a nejpozději ve středu 22. května 2019 do 16.00 hodin, a to osobně voliči, který si o vydání voličského průkazu požádal nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, anebo bude voličský průkaz voliči zaslán poštou do vlastních rukou

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu: Žádost o vydání voličského průkazu - Evropský parlament.doc

  

Veškeré informace o volbách do Evropského parlamentu jsou zveřejněny na: www.mvcr.cz v sekci „Volby - volby do Evropského parlamentu“. 

Informace o podmínkách hlasování:

 

 DSO Ždánický les a Politaví - vyšlo nové číslo informačního zpravodaje

Datum konání: 3. 4. 2019

DSO Ždánický les a Politaví vydal další číslo informačního. Zpravodaj je ke stažení na následujícím odkazu:

http://www.politavi.cz/region-1/informacni-zpravodajMAS Slavkovské bojiště - informace o příjmu žádostí na jednorázové dotace

Datum konání: 20. 3. 2019 - 30. 4. 2019

MAS SLAVKOVSKÉ BOJIŠTĚ V DUBNU VYHLÁSÍ VÝZVU PRO SPOLKY A ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ V ÚZEMÍ

Do konce dubna bude otevřen příjem žádostí na kanceláři MAS Slavkovské bojiště pro jednorázové akce obcí, neziskových organizací, spolků a zájmových sdružení konaných v roce 2019. MAS Slavkovské bojiště díky dotaci z Jihomoravského kraje podpoří částkou max. 10 tis. Kč neinvestiční záměr žadatele, který bude veřejně přístupný, společenského, kulturního nebo sportovního charakteru, a na území MAS Slavkovské bojiště.

Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách MAS Slavkovské bojiště, kde jsou uvedena i hodnoticí kritéria, podle kterých budou podané žádosti posuzovány.

V současné době je vyhlášena třetí výzva MAS na podávání žádostí pro podnikatele v zemědělských i nezemědělských činnostech, příjem žádostí končí 30.4.2019. Zájemci o tuto výzvu se mohou obrátit na kancelář MAS Slavkovské bojiště, Hrušky 166. V předchozích výzvách bylo podpořeno 30 žadatelů, s dotací přes 11 mil. Kč. Podmínkou schválení žádosti je místo provozovny na území MAS Slavkovské bojiště, předfinancování výdajů a obor činnosti dle katalogu CZ – NACE nebo zemědělská činnost.

MAS Slavkovské bojiště chystá v letošním roce vyhlásit dvě výzvy z Operačního programu Zaměstnanost (na podporu sociálního podnikání a sociálních služeb) a 4 výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (Cyklostezky, Terminály veřejné dopravy (parkovací stání pro auta a kola), Sociální služby a Kulturní památky). Doposud MAS podpořila v rámci svých výzev z OP Zaměstnanost 7 projektů za více než 6,4 mil. Kč. Z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Slavkovské bojiště vyhlásila již 5 výzev na rozvoj základních a mateřských škol, na vybudování dopravně bezpečnostních prvků v obcích. Bylo podáno 5 žádostí v celkové hodnotě 17,9 mil. Do konce března je otevřen příjem žádostí na investice do zájmového vzdělávání a na sociální bydlení.

Pro obce, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, fyzické osoby z území kancelář MAS ještě připravuje k vyhlášení výzvu na vybudování biocenter, biokoridorů nebo větrolamů v rámci Operačního programu Životní prostředí s předpokládaným ukončením příjmu žádostí do 30. 8. 2019.

Celé znění vyhlášených výzev je dispozici na našich webových stránkách www.slavkovskebojiste.cz.

Mgr. Hana Tomanová, Manažerka MAS Slavkovské bojiště

Kontaktní údaje:

 • MAS Slavkovské bojiště, z.s.
 • Hrušky 166
 • 683 52 Hrušky u Slavkova
 • Manažerka: Mgr. Hana Tomanová
 • Tel: 604 318 732
 • tomanova@slavkovskebojiste.cz
 • www.slavkovskebojiste.cz

 

ZDE informace ke stažení: MAS Slavkovské bojiště - příjem žádostí o dotace.pdf

 Zjednodušený jízdní řád pro obec Šaratice 2018/2019

Datum konání: 9. 12. 2018 - 14. 12. 2019

Více informací na: https://www.idsjmk.cz/

Zde ke stažení zjednodušené jízdní řády pro obec Šaratice:Dlouhodobá vlaková výluka v Brně od 9. 12. 2018 až do konce roku 2019

Datum konání: 9. 12. 2018

Dlouhodobá vlaková výluka v Brně od 9. 12. 2018 až do konce roku 2019

Vážení cestující,

od  neděle 9. 12. 2018 bude probíhat dlouhodobá vlaková výluka v Brně. Většina regionálních a dálkových vlaků nebude zajíždět na Hlavní nádraží. Vlaky budou odkloněny na Dolní nádraží nebo přes Židenice do Králova Pole. Výluka potrvá až do konce roku 2019. 

S2   - od Křenovic ukončena v Chrlicích a dále nahrazena autobusy

Vlaky linky S2 od Křenovic a Sokolnice-Telnice (trať 300) budou ukončeny v Brně - Chrlicích, odkud bude zavedena náhradní autobusová doprava.

Náhradní doprava

LINKA S2 a E63 (Chrlice až Brno, hl. nádraží a opačně)

 • Náhradní dopravu bude zajišťovat linka E63, která pojede z Chrlic ke stanici Brno hl. nádraží a opačně.
 • Zde ke stažení jízdní řád linky S2 a E63 platný od 9.12.2018 - str. 11 a 12 připojeného souboru: https://www.idsjmk.cz/jrady/S2.pdf?date=09.12.2018

 LINKA 611 (Šaratice - Brno, ul. Uhelná a opačně) - pozor linka 611 nezajíždí na vlakové nádraží do Chrlic,  ze Sokolnic jede do Brna na ulici Uhelnou přes Tuřany, zastávka na znamení Hanácká a Brno, zastávka Komárov

 • Navíc k náhradní dopravě linkou E63 budou autobusové linky 610, 611 a 612 pokračovat ze Sokolnic nádraží až do Brna k Hlavnímu nádraží a opačně
 • ZDE ke stažení výlukový jízdní řád linky 611 (Milešovice až Brno, ul. Uhelná a opačně)  platný od 9.12.2018 po dobu výluky na brněnském hl. nádraží :  https://www.idsjmk.cz/jrady/611.pdf?date=09.12.2018

 

 • Linka 612 pojede přes průmyslovou zónu na Černovické terase.
 • POZOR: Při cestě z Brna při přestupu na vlak S2 směr Křenovice použijte autobusovou linku E63, případně 63. Z linek 610,611 a 612 nebude přestup na vlak vycházet.

Odjezdová místa náhradní dopravy pro linku S2 z Brna :

 • E63 - hl. nádraží Brno (odjezdy ze 4. nástupiště zast. tramvají 8, 10,12)
 • 063 - hl. nádraží Brno (odjezdy ze 4. nástupiště zast. tramvají 8, 10,12)
 • 610 - ulice Uhelná, parkoviště vedle obchodního domu TESCO
 • 611 - ulice Uhelná, parkoviště vedle obchodního domu TESCO
 • 612 - ulice Uhelná, parkoviště vedle obchodního domu TESCO

Přehled hlavních změn:

 • S2 - od Křenovic ukončena v Chrlicích a dále nahrazena autobusy 
 • S2   - Od Blanska jede na Brno hl. n. bez omezení
 • S3   - Jede přes Brno dolní nádraží.
 • S33 - Nová linka mezi Královým Polem a Brnem hl. n.
 • S4   - Jede na Hlavní nádraží bez omezení.
 • S41 - Jede na Hlavní nádraží bez omezení.
 • S6   - Ukončena ve Slatině / Židenicích / Brně hl. n.
 • R8   - Odkloněna přes Židenice do Králova Pole.
 • R9   - Linka ukončena v Králově Poli.
 • R11 - Jede bez omezení na Hlavní nádraží.
 • R12 - Odkloněna přes Židenice do Králova Pole.
 • R13 - Ukončena v Brně dolním nádraží.
 • R19 - Jede bez omezení na Brno hl. n.

Kompletní přehled změn uveden v infomačním letáku ke stažení zde.

Jízdní řády pro jednotlivé linky  platné od 9.12.2018 jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti KORDIS: www.idsjmk.cz -   v podnabídce jízdní řády. Nabídka domácí péče o seniory

Datum konání: 24. 10. 2018

Zde leták ke stažení:

Domácí péče senior.pdf

Domácí péče senior.jpgZměny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1.7.2018

Datum konání: 1. 7. 2018

Ministerstvo vnitra informuje, že od 1. července 2018 dochází ke změnám ve ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů.

Více: OP od 1.7.2018.pdf

         CP od 1.7.2018.pdfMinisterstvo vnitra ČR - změny v legislativě týkající se agendy EO - od 1.1.2016

Datum konání: 1. 1. 2016 - 30. 6. 2016

Ministerstvo vnitra České republiky informuje občany v souvislosti se změnou v legislativě platnou od 1.1.2016 o některých novinkách v oblasti agendy občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel.

Zde: některé změny v legislativě platné  od 1.1.2016

 

Evidence obyvatel - inforamce pro občany s úřední adresou.pdf

Informace ke zprostředkování kontaktu.pdf

 

Více také na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz

 Novější 1