Zřizovací listina

 

Úplné znění Zřizovací listiny najdete zde.

Níže jsou uvedeny některé zásadní body Zřizovací listiny:

 

Článek 2

Název a sídlo organizační složky

 Název organizace:                                    Obecní knihovna Šaratice

Sídlo a adresa organizační složky:      Náves 253, 683 52 Šaratice

Právní forma:                                            Organizační složka obce Šaratice

Knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se.

 

Článek 3

Účel zřízení a předmět činnosti

Vymezení účelu zřízení:

Obecní knihovna v Šaraticích, je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a) a § 3, odst. 1), písm. c zákona č. 257/2001 Sb.   

Vymezení předmětu činnosti:

 1. Knihovna buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů obce a plnění účelu svého zřízení.
 2. Knihovna buduje a zpřístupňuje fond regionální literatury, shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o obci.
 3. Poskytuje meziknihovní služby (výpůjční a informační).
 4. Poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace.
 5. Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy.
 6. Umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má placený přístup, pomocí telekomunikačního zařízení.
 7. Pořádá besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce. Spolupracuje s dalšími organizacemi a školou v obci.
 8. Bude-li knihovna zaregistrována v registru veřejných knihoven, vedeného MK ČR, pak při plnění svých hlavních činností spolupracuje s Knihovnou Karla Dvořáčka Vyškova, která je pověřena regionálními funkcemi.
 9. Podmínky, za nichž jsou služby knihovny poskytovány, jsou uvedeny v Knihovním řádu.

 

Článek 4

Vedení knihovny

 1. Knihovník, který je oprávněn jednat za knihovnu, je jmenován a odvoláván starostou obce. Jmenování má písemnou formu.
 2. Knihovník je zaměstnancem zřizovatele.
 3. Knihovník je zřizovateli odpovědný za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným jí do užívání, i za správnost nakládání s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele. 
 4. Knihovník předkládá zřizovateli ke schválení Knihovní řád a další dokumenty nezbytné pro činnost knihovny.