Pro slabozraké

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


Novější 1

Vyhlášení konkursu na místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Šaratice

Datum konání: 27. 2. 2018 - 29. 3. 2018

 

 

ZDE ke stažení vyhlášení konkursního řízení:

KONKURS ŘEDITEL ZŠ A MŠ ŠARATICE.pdf

 

K O N K U R S  

   Rada obce Šaratice ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve  znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky   

Základní školy a mateřské školy Šaratice, příspěvkové organizace

                                                                              

Požadavky:

1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve  znění pozdějších předpisů,

2) znalost školské problematiky a předpisů,

3) organizační a řídící schopnosti 

K přihlášce přiložte: 

  1. úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),
  2. doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
  3. strukturovaný profesní životopis,
  4. písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,
  5. výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
  6. originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců),
  7. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky:   1. srpna 2018 

     Platové podmínky se řídí v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

     Písemné přihlášky s požadovanými náležitostmi a doklady zašlete na adresu:

Obecní úřad Šaratice, Náves 83, 683 52 Šaratice, nebo předejte v úředních hodinách na podatelně OÚ Šaratice nejpozději do středy 28. března 2018 do 17.00 hodin, v zalepené obálce označené nápisem „KONKURS – NEOTEVÍRAT“. 

     Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů.  

     Informace o místě, době a způsobu jednání před konkurzní komisí bude zaslána do vlastních rukou uchazeče a zároveň i elektronickou poštou. Upozorňujeme na nutnost uvedení adresy pro elektronickou komunikaci.           

 

Karel Kalouda – starosta obce Šaratice

Náves 83

683 52 Šaratice

Tel.: 544 22 92 22

Mobil: 725 111 494

e-mail: starosta @saratice.cz

www.saratice.cz

 

Vyvěšeno i na elektronické úřadní desce: 27.02.2018Dotační program na podporu mimoškolních aktivit dětí a mládeže ze Šaratic na rok 2018

Datum konání: 12. 2. 2018 - 16. 4. 2018

Dotační program na podporu  mimoškolních aktivit dětí a mládeže ze Šaratic na rok 2018
Upozorňujme zájmové organizace pracující s dětmi a mládeží, že byl opět vyhlášen dotační program na podporu mimoškolních aktivit  dětí a mládeže ze Šaratic na rok 2018.  Bližší informace získáte na úřední desce obce či přímo v kanceláři OÚ Šaratice. Žádost o tuto dotaci lze podat v termínu od 15.3.2018 do 16.4.2018.
 
Celé znění dotačního programu + přílohy:


Jízdní řády IDS JMK: ZJEDNODUŠENÝ JÍZDNÍ ŘÁD + odkaz na web společnosti KORDIS IDS JMK

Datum konání: 10. 12. 2017 - 9. 12. 2018

 

 IDS JMK:

http://www.kordis.cz/linky.aspx#1Finanční správa ČR - sdělení k možnosti zasílání údajů pro placení dně z nemovitých věcí

Datum konání: 6. 12. 2017 - 15. 3. 2018

 

Finanční správa České republiky - sdělení k možnosti zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu

     Finanční správa České republiky umožní v rámci klientského přístupu poplatníkům daně z nemovitých věcí zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu. Přihlášení ke službě je podmíněno podáním vyplněné Žádosti ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem (tiskopis MFin 5559 – vzor č. 1, v příloze) na kterékoliv územní pracoviště Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj.

     Více o službě naleznete na webu Finanční správy: http://www.financnisprava.cz/email.

ZDE vzor:

FS ČR - žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.pdfUzavírka silnice v obci Hostěrádky-Rešov (oprava mostu) + výluka linky BUS č. 611

Datum konání: 11. 9. 2017 - 30. 4. 2018

Uzavírka silnice v obci Hostěrádky - Rešov (oprava mostu) od 11.9.2017 do  - termín opravy prodloužen až do 30.4.2018

Upozorňujeme občany, že uzavírka silnice  přes Hostěrádky - Rešov z důvodu rekonstrukce mostu je prodloužena až do 30.4.2018. Stále tedy platí objízdná trasa směrem ke křižovatce "U Stříbrné kule" a Újezd u Brna. Autobusy IDS JMK jezdí také  nadále po objízdné trase dle výlukového jízdního řádu platného již od září 2017. 

 

Upozorňujeme občany, že v termínu od pondělí 11.9.2017 od 11.00 hodin až do (prodlouženo do 30.4.2018) je uzavřen průjezd obcí Hostěrádky - Rešov , a to  z důvodu opravy mostu u házenkářského hřiště. Jedná se o úplnou uzavírku silnice. Objízdná trasa do Hostěrádek - Rešova je vedena přes křižovatku "U Stříbrné kule" a Újezd u Brna.  

Linky BUS 611 (Sokolnice) jezdí po objízdné trase dle výlukového jízdního řádu.

Autobusy linky č. 611  pojedou dle výlukového jízdního řádu  po této objízdné trase:  Šaratice - křižovatka "U Stříbrné kule"- Újezd u Brna (penzion) - Hostěrádky-Rešov - Újezd u Brna (penzion, MěÚ, Revoluční) - Sokolnice, žel. stanice a opačně.

Pozor - z důvodu zachování návaznosti na vlakové spoje do Brna budou autobusy linky č. 611 vyjíždět ze zastávky Šaratice o 7 minut dříve oproti běžnému jízdnímu řádu (např. původní odjezd ze zastávky BUS Šaratice v 6.49 hod. - od 11.9.2017 odjezd již v 6.42 hod.). Pouze spoje s odjezdem ze zastávky BUS Šaratice směr Sokolnice v časech odjezdu 5.49 hod, 6.19 hod, 7.19 hod a 7.49 hod do obce Hostěrádky-R  po objízdné trase  vůbec nezajíždějí a jezdí ve stále stejném čase.

V opačném směru BUS 611, tj. Sokolnice - Šaratice: autobusy ze Sokolnic, žel.stanice vyjíždějí ve stejném čase, dojezd do zastávky Šaratice je opět později o 7 minut.

Sledujte, prosím výlukový jízdní řád BUS 611, který je zveřejněn na vývěsce OÚ Šaratice u autobusové zastávky a na webu obce.

Zde ke stažení:   Výlukový jízdní řád BUS 611 (10.12.2017-30.4.2018).pdf

                          

Linky BUS 621 (Vyškov) a 630 (Slavkov u Brna) nezajíždějí do centra Hostěrádek-Rešova, ale otáčejí se couváním v prostoru křižovatky silnice II/416 a pozemní komunikace před uzavřeným mostem, kde obslouží zastávku Hostěrádky-Rešov v přeložené podobě.

Více informací o výlukách také na: www.idsjmk.cz .Ministerstvo vnitra ČR - změny v legislativě týkající se agendy OP,CP, EO - od 1.1.2016

Datum konání: 1. 1. 2016 - 30. 6. 2016

Ministerstvo vnitra České republiky informuje občany v souvislosti se změnou v legislativě platnou od 1.1.2016 o některých novinkách v oblasti agendy občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel.

Zde: některé změny v legislativě platné  od 1.1.2016

Občanské průkazy.pdf

Cestovní doklady.pdf

Evidence obyvatel - inforamce pro občany s úřední adresou.pdf

Informace ke zprostředkování kontaktu.pdf

 

Více také na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz

 KANALIZACE A ČOV - aktuální informace k připojení

Datum konání: 1. 1. 2016 - 31. 8. 2016

 Aktuální informace k provozu a připojování se na novou kanalizaci a ČOV

 Výzva: 

Informujeme občany, že proběhly úspěšně všechny dílčí technologické zkoušky na ČOV a celém systému kanalizace. Dále vyzýváme všechny občany, aby se snažili svoje přípojky na novou kanalizaci  připravit v co nejkratším termínu, nejlépe ještě před zimou i vzhledem k tomu, že zkušební provoz na ČOV potřebuje co nejvyšší počet skutečně připojených domácností. Připravení zájemci o připojení na kanalizaci se mohou nahlásit v kanceláři OÚ Šaratice, v návaznosti na dalších okolnostech je ve smluvený termín  navštíví pověřený pracovník OÚ, jejich  napojení zkontroluje a kanalizační šachtu následně zprovozní. PO DOBU ZKUŠEBNÍHO PROVOZU NEBUDE VYBÍRÁNO STOČNÉ!!! 

UPOZORNĚNÍ K PROVOZOVÁNÍ KANALIZACE

Vážení občané rádi bychom Vás upozornili, že po připojení Vašich nemovitostí na systém kanalizace bychom byli velice rádi, kdybyste dodrželi základní pravidla:

1. Do kanalizace nepatří hygienické vložky, tampony, mopy a další podobné předměty, které obsahují netkanou textilii.

2. Do kanalizace nepatří vlhčené ubrousky a vlhčený toaletní papír. Přesto, že u vlhčeného toaletního papíru je psáno, že je vhodný i do kanalizace, zkouškami jsme zjistili, že se ve vodě nerozpadá a ucpává nejen šachty a zařízení ČOV, ale i domovní odpady. 

3. Šachty, které jsou umístěny na obecních pozemcích a jsou běžně dostupné, nejsou určeny k tomu, abyste je otvírali a kontrolovali jejich obsah. Každým takovým zásahem se zvyšuje riziko poruchy zařízení.

4. Pokud máte poruchu na Vaší šachtě, zavolejte servisního technika, tel. 773 689 588, a nesnažte se ji sami opravovat.

Dále Vás upozorňujeme, že DSO Litava, který bude provozovat kanalizaci a ČOV disponuje náhradními díly k Vašim šachtám, proto není potřeba, abyste si náhradní díly pořizovali z šachet cizích.

Věříme, že při zachování všech těchto pravidel nám bude kanalizace do budoucna sloužit k všeobecné spokojenosti.

 

DSO Litava_info+výzva.pdf

ČOV Prohlášení o připravenosti.pdfRESPONO Vyškov a.s. - třídění odpadů - ozámení

     Společnost Respono a.s. oznamuje, že žluté kontejnery určené na plasty byly opatřeny samolepkou KOVY. Kovový odpad, např. čisté konzervy od pokrmů, plechovky od piva a nápojů, obaly od kosmetiky apod., mohou občané odkládat do žlutých kontejnerů společně s plasty. Ostatní kovy lze uložit na všech sběrných dvorech odpadů RESPONO, a.s.

     Dále jsou ve sběrných místech nově nádoby na použité OLEJE A TUKY z kuchyní. Tento odpad se do nádob vkládá v uzavřené plastové lahvi.

 


 Klub pro rodiče s malými dětmi SLUNÍČKO

KLUB PRO RODIČE S MALÝMI DĚTMI S L U N Í Č K O.

Klub je zaměřen na aktivity rodičů s dětmi.

Maminky s dětmi do věku asi 4 let se spolu
schází k pohybovým písničkám pro malé děti,
hravému cvičení, kreslení a tvoření s dětmi
a ke krátkým hrám v kolektivu.

Setkáváme se :

  • každou středu od 9.30 do 11.00 hodin rodiče s dětmi do 2,5 roku
  • každný čtvrtek od 9.30 do 11.00 hodin rodiče s dětmi od 2,5 roku a staršími

v sálku v přízemí fary v Šaraticích.
Těšíme se na všechny ze Šaratic, Hostěrádek i okolí.

http://www.klubprodetislunicko.estranky.cz/Kvalita vody VaK Vyškov

Chcete vědět, co pijete z vodovodu?

http://www.vakvyskov.cz/index.php?akce=zakazniciNovější 1

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.saratice.cz

Registrujte se zde

18. 3. Eduard

Zítra: Josef
Jaké informace nejčastěji hledáte na našich stránkách ?
a) Informace z Úřední desky
  
 421
b) Aktuality
  
 292
c) Kontakty-"Popis úřadu"
  
 607
d) Fotogalerie
  
 570
e) Hlášení obecního rozhlasu, zpravodaje obce
  
 519

Návštěvnost stránek

351654